KADR KRAINA SANU IIIKRAINA SANU
Bieszczady znane, a nieznane. Miejsce gdzie docierają tylko prawdziwi wielbiciele naszych gór. Bajkowe plenery, letnie burze, San zaczynający swój bieg od paru kropel w źródełku gdzieś na granicy polsko – ukraińskiej. Napotkane przypadkowo stado żubrów czy jelenie rogi, widoczne gdzieś ponad karpacką łąką... A do tego opowieść o wędrówce ojca z synem wzdłuż górnego biegu Sanu, od Sianek aż po Rajskie, będąca jednocześnie historią o dorastaniu i wchodzeniu w męską dorosłość w starciu z dzikością natury...
Reżyseria: Rafał Gużkowski
ENG
Bieszczady known and unknown. A place where only true admirers of our mountains reach. Beautiful open space, summer storms, San starting its course with a few drops in a source somewhere on the Polish-Ukrainian border. Accidentally encountered herd of bisons or deer horns, visible somewhere above the Carpathian meadow ... And a story about journey a father with his son along the upper course San, from Sianki to Rajskie, This is also a story about growing up and entering adulthood in the face of the wildness of nature ...
Directed by: Rafał Gużkowski


Naturalnie Nie ma jak Lubelskie kadr z filmuNATURALNIE… NIE MA JAK LUBELSKIE
Film “Naturalnie… nie ma jak Lubelskie” nie jest typowym filmem przyrodniczym, który skupia się tylko na ukazaniu natury, gdyż zawiera wiele treści geograficzno- informacyjnych. Autorzy przyjęli założenie, że ma to być film, który nie będzie monotonnym wykładem o lubelskich parkach krajobrazowych, lecz dynamiczną opowieścią trzymającą widza w napięciu i zaciekawieniu, która sprawi, że nabierze on chęci do kontaktu z przyrodą oraz pragnienia odwiedzenia najciekawszych zakątków parków krajobrazowych Lubelszczyzny. Autorzy filmu zaproponowali nieszablonową formę – filmową balladę, składająca się z zrytmizowanego ciągu zwrotek i refrenów.
Reżyseria: Bożena i Jan Walencik
ENG
The film "Naturally ... nothing like Lubelskie" is not a typical nature film, which focuses only on showing nature, because has many geographic and informational content. The authors assumed that it should be a film that will not be a monotonous lecture about Lublin landscape parks, but a dynamic story that kept the viewer in suspense and curiosity, which would make him gain contact with nature and desire to visit the most interesting places of Lublin's landscape parks. The authors of the film proposed an unconventional form - a movie ballad, consisting of a rhythmic sequence of verses and chorus.
Directed by: Bożena I Jan Walencik


GOOD JOOB POSTER 700x1000PIĘKNA ROBOTA / GOOD JOB
Diaboliczny Mr.Smog,  stworzony z mgły i pyły przybiera ludzką postać. Jak co roku zleca, robotnikowi wykopanie 44.000 tysięcy grobów, aby pochować w nich swoje przyszłe ofiary. Upał, brak miejsca na groby, psująca się koparka, spowalnia pracę robotnika. Jak rozwiążą ten problem? Czy zdążą przed zimą.?
Reżyseria: Piotr Biedroń
ENG
Diabolic Mr. Smog, created from fog and dust takes on a human form. As every year, he orders a worker to dig up 44,000,000 graves to bury his future victims. Heat, lack of space for graves, perishable excavator, slows down the work of a worker. How will they solve this problem? Will they make it before winter.?
Directed by: Piotr Biedroń


FLY
4

Jest miejsce, w którym ludzie mogą być podzieleni na 3 typy; konsument, dostawca i ofiara. Ci ludzie prowadzą życie zgodnie z potrzebami konsumentów. Ofiara musi przejść kilka procesów przez dostawcę aż do konsumenta, który może zrobić wszystko, co chce.Ukończyłam Uniwersytet Srinakharinwirot, College of Social Communication Innovation na kierunku Produkcja Projektu. Byłam w 4-5 produkcjach filmowych w roli dyrektora artystycznego, kostiumografa i wizażysty. W zeszłym roku po raz pierwszy zostałem reżyserem i scenografem mojego filmu dyplomowego FLY.
Reżyser: Pimtida Anothaisintawee|
ENG
There is a place were people can be separate into 3 types; consumer, supplier, and prey. These people lead their life under consumer’s need. Prey needs to go through several process by supplier and passes to consumer who can do anything as they please. I graduated from Srinakharinwirot University, College of Social Communication Innovation majoring in Production Design.I was in 4-5 movie productions in the role of art director, costume designer and makeup artist. In my last year, I became the director for the first time for my thesis movie called FLY and was the production designer as we
Director Biography - Pimtida Anothaisintawee


21WHOSE IS THE LAND?
W Górnym Świecie woda płynie nieużywana z kranów domowych. W podziemnym świecie źródła są suche i jałowe. Zielona kultura na górze i kultura przetrwania na dole. Dwa światy i rodziny żyjące w tych światach wydają się być oddzielone i niezdolne do komunikowania się, ale tak nie jest. Rury łączą wszystko i ktoś patrzy na różne zachowania i sposoby życia. To Ziemia- dostrzega niesprawiedliwości spowodowane marnotrawstwem i nadmierną konsumpcją. Wszystko jest połączone. Ziemia decyduje się mówić. Tylko dzieci mogą ją usłyszeć i będą w czołówce zmian.
Reżyseria: Daniela Giordano
ENG
In the Upper World water flows unused from house taps. In the Under World sources are dry and arid. Green culture upstairs and survival culture downstairs. The two worlds and the families which live in those worlds seem to be separated and unactable of communicating, but they are not. Pipes connect everything and somebody look at different behaviors and ways of life. It's the Earth, who sees injustices caused by squandering and oversized consumption. Everything is connected. The Earth decides to speak. Only the children can hear her and will be in the forefront of change.
Directed by: Daniela Giordano


50CLATTER
W odosobnieniu na Wyspach Zbawienia, stado małp i para pawi żyją w tajemniczej symbiozie. Fauna i flora powoli zatraca ślady tego miejsca pamięci, znanego z bycia jedną z najtrudniejszych kolonii karnych w Gujanie Francuskiej.
Reżyseria: Rémi Rappe
ENG
Isolated on the Salvation Islands, a troop of monkeys and a couple of peacocks are living a mysterious epic. The fauna and flora are slowly erasing the vestiges of this remembrance place, known for being the home to one of the toughest penal colony in French Guiana.
Directed by - Rémi Rappe


52REVELATION ON JONAH
Filozoficzna podróż do odwiecznych pytań dotyczących natury i celu ludzkości oraz naszej komunikacji ze światem. Trzeci film trylogii. Ile razy zdawało ci się, że coś znacznie większego od ciebie otacza Cię i przenika? Nazywamy to intuicją, przeczuciem lub sumieniem - ale kto tak naprawdę do Nas puka? Trzy dni, trzy noce, trzy życia w brzuchu wieloryba... Oczy muszą przyzwyczaić się do ciemności nauczyć się odróżniać światło. Nie ma innego sposobu, aby zobaczyć wyraźnie ... ”
Reżyseria: Alexander and Nicole Gratovs
ENG
A philosophical journey into the eternal questions on the nature and purpose of mankind and our communication with the world. Third film of the trilogy. " How many times have you managed to feel that something much greater than you surrounds and pervades you? You call it intuition, a premonition or conscience - but who is really knocking inside of you? Three days, three nights, three lives in the belly of a whale... Eyes must become accustomed to the darkness in order to learn to distinguish light. There is no other way to see clearly ..."
Directed by: Alexander and Nicole Gratovsky


Robin FoodROBIN FOOD
Robin Food to niedochodowa restauracja, w której płacisz, co łaska. Restauracja z misją,: ratować, gotować i podawać potrawy, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane. Restauracja oszczędza owoce i warzywa z rynków i gospodarstw, aby podnieść świadomość społeczną na temat marnotrawienia żywności, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu w najbardziej namacalny i pyszny sposób: smaczny posiłek.
Reżyseria: Pavel Maximov
ENG
Robin Food is a non-profit and pay-as-you-feel restaurant with a mission: rescue, cook and serve food that otherwise would go to waste. The restaurant is saving fruit and vegetables from markets and farms to raise public awareness on issues of food waste, sustainability and climate change in the most tangible and delicious way possible: a tasty meal.
Directed by: Pavel Maximov


58THE EVOLUTION OF THE OCEAN
„Podczas gdy ta planeta krążyła zgodnie z niezmiennym prawem grawitacji, z tak prostych początków rozwinęły się nieskończone formy, najpiękniejsze i najcudowniejsze, i dalej się rozwijają.” (tłumaczenie Szymon Dicstein 1884 r.)
Tym cytatem Charles Darwin zakończył swoją książkę o ewolucji (O pochodzeniu gatunków), a ten film jest hołdem dla tej książki. Film o cudownej i ciągłej ewolucji ukochanego oceanu.
Reżyseria: Rafael Fernandez Caballero
ENG
“Whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.” With this quote Charles Darwin ended his book about the evolution (On the Origin of species) and this video is a tribute to that book. A video about the wonderful and constant evolution of the beloved ocean.
Directed by: Rafael Fernandez Caballero


69ECHILIBRU, BEAR FOOT
Niedźwiedzie tańczą każdego roku w rumuńskich Karpatach. Podczas tej uroczystości rodowej mężczyźni noszą futra i paradują na ulicach. Miej odwagę tego wielkiego drapieżnika i przywołaj siłę, by zmierzyć się z nadchodzącym rokiem. W kraju, w którym żyje największa populacja niedźwiedzi w Europie, ludzie i niedźwiedzie byli od wieków bliskimi sąsiadami. Obecnie granice między ich terytoriami są coraz cieńsze. Do tego stopnia, że czasami się przeplatają... Echilibru oferuje wgląd w świat bez granic, u zarania nowej równowagi.
Reżyseria: Jérôme Fatalot, Victor Jullien, Eve Cerubini.
ENG
Bears dance every year end in the Romanian Carpathians. During this ancestral celebration, men don bear furs and parade the streets. The wear the courage of this great predator and summon the strength to face the year ahead. In a country that hosts the largest bear population in Europe, men and bears have been close neighbors for centuries. Nowadays, the borders between their territories are thinning. To the point they sometimes intertwine... Echilibru offers an insight into a world without borders, at the dawn of a new equilibrium.
Directed by: Jérôme Fatalot, Victor Jullien, Eve Cerubini.


79A PIOONERING PROJECT
„Silvi-Pastoril” w Ourobranco znajduje się Mato Grosso do Sul (Brazylia) to  największa tego typu plantacja roślinna w Ameryce Południowej. Ten pionierski projekt pozwala uzyskać dwa fantastyczne wyniki w branży rolno-spożywczej: zwiększenie wydajności wypasu, a jednocześnie doskonałą równowagę środowiskową dzięki wychwytywaniu emisji gazów cieplarnianych i ich późniejszej konwersji w tlen. Ten film pokazuje pozytywne skutki, jakie ten system może mieć na nasze środowisko i wskazuje możliwą perspektywę na przyszłość w produkcji żywności.
Reżyseria: Pietro Novello
ENG
The ‘Silvi-Pastoril’ in the Ourobranco fazenda located in Mato Grosso do Sul (Brazil) is the largest plant of this kind in South America. This pioneering project allows for two fantastic results in the agro-food field: increasing grazing productivity, and at the same time a great environmental sustainability thanks to the capture of greenhouse gas emissions and their subsequent conversion into oxygen. This film shows the positive effects that such a system could have on our environment and suggests a possible perspective on the future of food production.
Directed by: Pietro Novello


White WolvesWHITE WOLVES – GHOSTS OF THE ARCTIC
Na północnym krańcu Kanady znajduje się wyspa Ellesmere, na której bezlitosne arktyczne wiatry przedzierają się przez tundrę, obniżając temperaturę do 40 stopni poniżej zera. Wilk Polarny jest jednym z najbardziej zatwardziałych drapieżników na planecie, który zaadoptował się do panujących tam mroźnych i arktycznych warunków. W czasie, gdy zbliżają się wiosenny roztopy, ci wędrowni łowcy muszą dostosować się do bycia rodzicami, ponieważ właśnie pojawiło się nowe pokolenie w stadzie.Ghosts of the Arctic to dramatyczna i poruszająca opowieść o lojalności, towarzystwie i oddaniu z niespotykanym dotąd filmem przedstawiającym życie rodzinne wilków. To prawdziwa opowieść, która ujawnia zmagania i triumfy rodziny pracującej nad przetrwaniem w jednym z ostatnich wielkich pustkowi na Ziemi.
Reżyseria: Oliver Goetzl
ENG
At the very northern edge of Canada is Ellesmere Island, where the unforgiving Arctic winds tear through the tundra, dipping temperatures to 40 below zero. Running through this shifting sea of snow and ice is one of the most hardened predators on the planet, the Arctic Wolf. But as the spring melt approaches, these roaming hunters must adapt to being tethered parents as new additions to the pack have just been born. With never-before-seen footage of wolf family life, Ghosts of the Arctic is a dramatic and touching story of loyalty, companionship and devotion. It’s an epic true tale that reveals the struggles and triumphs of a family working to survive in one of the last great wildernesses on Earth.
Directed by: Oliver Goetzl


86FOX AND THE CITY
Lisy są prawdziwymi mistrzami adaptacji. Czują się jak w domu w każdym klimacie i potrafią przyzwyczaić się do wszelkiego rodzaju zmian spowodowanych przez człowieka. W rzeczywistości czują się szczególnie dobrze w miastach. Są jak wieloletni klan w berlińskiej dzielnicy rządowej lub rodzina lisów na Innsbrucker Platz w Schöneberg. W niemieckiej wsi lisy mają trudniejsze życie. Często muszą wychowywać młode samotnie i szukać pożywienie w coraz mniej zróżnicowanym krajobrazie. Polowania na lisy są nadal powszechne we wsi, stale zakłócając stabilną populację tych zwierząt. Rolandowi Gockelowi i Rosie Koch zajęło ponad dwa lata, aby zdobyć zaufanie niektórych członków tego bardzo inteligentnego gatunku. Ich cierpliwość została nagrodzona rzadkimi materiałami na zaskakująco oddane życie rodzinne lisów miejskich i wiejskich, ze wszystkimi wyzwaniami, niebezpieczeństwami i radością.
Reżyseria: Roland Gockel , Rosie Koch
ENG
Foxes are true masters of adaptation. They feel at home in any climate and manage to get used to all kinds of manmade changes in their environment.
In fact, they feel particularly comfortable in cities. Like the long standing clan of the Berlin government district or the fox family at Innsbrucker Platz in Schöneberg.
In the German country side foxes are facing a tougher life: Vixen often have to raise their young alone and find food in an less and less diverse landscape. Hunting is still prevalent and quite relentless out in the countryside, constantly disrupting an otherwise more stable population of foxes. It took filmmakers Roland Gockel and Rosie Koch more than two years to earn the trust of some members of this very smart species. Their patience was rewarded by rare footage of the surprisingly devoted family life of city and country foxes alike, with all its challenges, dangers and joy.
Directed by: Roland Gockel , Rosie Koch


90CHOKER
Gdy dziewczyna spada z nieba na zatłoczoną plażę, tajemniczy mężczyzna podjeżdża do niej z zawrotną prędkością. CHOKER to unikalna opowieść o jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza planeta. Ze względu na charakter filmu, który jest „bez dialogu” - mamy nadzieję – iż będzie zrozumiały na całym świecie. Wierzymy, że musi istnieć bardziej skoncentrowana na środowisku fikcja narracyjna, która zapewni rozrywkę i edukację w równym stopniu. CHOKER będzie pierwszym z projektów, który planujemy zrobić tutaj w Kornwalii ... każdy z nieoczekiwanym zwrotem akcji.
Reżyseria: Orson Cornick Pangolins: Scale of the Trade. 
ENG
As a girl drops from the sky onto a crowded beach, a mysterious man drives at breakneck speed towards her. CHOKER is a unique narrative take on one of the biggest challenges facing our planet. Due to its 'no dialogue' nature, it is a film that we hope will resonate with audiences around the world. We believe that there needs to be more environmentally focused narrative fiction that will both entertain and educate in equal measure. CHOKER will be the first of a number we plan to make here in Cornwall... each with an unexpected twist.
Directed by: Orson Cornick