kamczatkaGRAND PRIX ORAZ PUCHAR PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY:
Film:„Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia” („Kamchatka bears. Life begins”)
Reżyseria: Vladislav Grishin, Irina Zhuravleva

Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia. 
Sanktuarium Federalne Południowej Kamczatki jest często nazywane rajem dla niedźwiedzi. Zespół produkcyjny LESFILM udał się tam i spędził siedem miesięcy na obserwowaniu i filmowaniu ukrytych tajemnic codziennego życia noworodków przez pierwszy rok na Ziemi. „Niedźwiedzie Kamczatki. Początek życia to film, który różni się od innych filmów przyrodniczych. Film jest rodzajem medytacji. Muzyka, odgłosy natury i brak ludzkiego głosu pozwalają widzowi zanurzyć się w piękno dzikiej przyrody w jak największym stopniu, poczuć jej obecność wśród wulkanów, rzek i dzikich zwierząt oraz doświadczyć ważnej granicy, poza którą osoba nie powinna ingerować. Irina Zhuravleva od ponad siedmiu lat jest zaangażowana w projekty kulturalne i medialne dotyczące odpowiedzialnego podejścia do środowiska. Obecnie Irina pracuje nad drugim filmem o starych lasach i azjatyckich czarnych niedźwiedziach. Zamieszkuje w Perm i Moskwie w Rosji.

Kamchatka Bears. Life Begins
The South Kamchatka Federal Sanctuary is often called a bear paradise. The LESFILM production team headed there and spent seven months observing and filming hidden secrets the newborn bear cubs’ daily lives throughout their first year on Earth. 'Kamchatka Bears. Life Begins' is a movie that differs from the other nature documentary. The film is meditative. Music, the sounds of nature and the absence of a human voice allow the viewer to plunge into the beauty of wild nature as much as possible, to feel its presence among volcanoes, rivers and wild animals, and experience an important boundary, beyond which a person should not interfere. Irina Zhuravleva has been engaged for more than seven years in cultural and media projects concerning a responsible attitude to the environment. Now Irina is working on the second film about old forests and asian black bears. Based in Perm and Moscow, Russia.


gwiazdapiounI MIEJSCE ORAZ NAGRODA PUBLICZNOŚCI:
Film: „Gwiazda Piołun” („The Wormwood Star”)
Reżyseria: Adelina Borets

„Gwiazda Piołunu”.
„Gwiazda Piołun” to 14-minutowy film dokumentalny o wyborach i wartościach.
Film ukazuje wioskę Mali Klischi, która istnieje od 1790 roku. W 1972 r. było 200 domów i 530 mieszkańców. Z powodu skażenia radioaktywnego mieszkańcy wioski zostali wysiedleni. Rada Regionalna 21 czerwca 1991 r usunęła wieś z rejestru. Dziś w dawnej wiosce Mali Klischi pozostało tylko dwóch mieszkańców.
Głównymi bohaterami filmu są matka i syn - Nina (79 lat) i Alexander (62 lata). Pomiędzy nimi istnieje wielkie nieporozumienie, mimo że żyją razem przez wiele lat. Aby móc pozostać w swoich domach, zapłacili najwyższą cenę - samotność. Adelina Borets jest reżyserem i mieszka Warszawie. Urodziła się 1 stycznia 1998 r. w Mariupolu na Ukrainie. W młodym wieku Adelina z rodziną przeprowadziła się do Kijowa. Tam zainteresowała się tańcem i ćwiczyła go przez 14 lat. W wieku 17 lat Adelina została przyjęta do warszawskiej szkoły filmowej, gdzie nakręciła swój debiutancki film „Gwiazda Piołunu”.

"The Wormwood Star"
He Wormwood Star» is a 14-minute documentary film about choices and values. The film shows the village of Mali Klischi, which has existed since 1790. 
In 1972, there were 200 houses and 530 inhabitants.Residents of the village have been displaced due to radioactive contamination.
The Regional Council removed the village from the register on June 21, 1991.  Today, only two inhabitants remain in what used to be the village of Mali Klischi.
The Leading characters of the film are a mother and son - Nina (79 y.o.) and Alexander ( 62 y.o.). There is a great misunderstanding between them, despite the fact that they live together for many years.
In order to remain in their houses they have paid the highest price – loneliness. Adelina Borets is a director, based in Warsaw. She was born on 1st of January in 1998 in Mariupol, Ukraine. Shortly Adelina with her family moved to Kyiv. There she got interested in dancing and had been practicing it for 14th years. At the age of 17th years old, Adelina was accepted to Warsaw Film School where she shot her debut film "The Wormwood Star".


lullabyyII MIEJSCE:
Film: „Kołysanka dla matki i dziecka”, animacja („The lullaby for a mother and child)
Reżyseria: Emma Lorie.

„Była kiedyś matka i dziecko, którzy mieszkali daleko ...”, i tak zaczyna się czarująca historia nosorożca i jej młodego.
"There was once a mother and a child who lived far away...", and so begins the charming story of a rhino and her calf.

Emma, kiedy była dzieckiem, chciała zostać astronautą. Teraz, gdy jest dorosła, cieszy się, że jest uziemiona na ziemi, gdzie może odkrywać piękno i tajemnicę planety oraz zamieszkujących ją stworzeń. Z wykształcenia jest w fizykiem i teatrologiem, dlatego od czasu do czasu ma głowę w chmurach. Podróże do wielu odległych miejsc zainspirowały Emme i sprawiły, iż zainteresowała się ochroną przyrody. Pochodzi z USA ale mieszka w Australii ,jest przeszkolonym ratownikiem dzikiej przyrody. Obecnie pracuje nad The Albatross Story, drugą częścią trylogii filmów ukazujących, jak krzyżuje się życie ludzi i zwierząt.

When she was a child, Emma wanted to be an astronaut. Now that she is a grownup, she is happy to be grounded on earth where she can explore the beauty and mystery of the planet and the creatures that inhabit it. With an educational background in physics and theatre, her head is still up in space from time to time. Traveling to many remote places has inspired an interest in conservation. Originally from the U.S., she is a trained wildlife rescuer living in Australia. She is currently working on The Albatross Story, the second piece in a trilogy of films showing how the lives of humans and animals intersect.


timboIII MIEJSCE:
Film: „Timbo”
Reżyseria: Peiman Zekavat

Budowa zapór przez firmy energetyczne w brazylijskiej Amazonii zniszczy serce największego na świecie lasu deszczowego i poważnie wpłynie na społeczność rdzennych mieszkańców tego obszaru.
Jeśli tamy zostaną zbudowane, zaleją obszar wielkości Londynu, Paryża i Amsterdamu łącznie. Powódź spowodowałaby również rozpuszczenie dużej ilości toksycznych roślin w wodzie, co doprowadzi do ciężkiego zatrucia, a nawet śmierci wśród lokalnych plemion. Rośliny te są powszechnie znane, jako Timbó.

Construction of dams by energy companies in the Brazilian Amazon would destroy the heart of the world's largest rainforest, and severely affect the community of the indigenous people in the area.If built, the dams would flood an area the size of London, Paris and Amsterdam combined. The flood would also cause a large amount of toxic plants to dissolve in the water, leading to severe poisoning or even death among the local tribes. These plants are commonly known as Timbó.

Reżyseria - Peiman Zekavat
Peiman Zekavat jest filmowcem i fotografem mieszkającym w Londynie, posiada doświadczenie w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych. Zarówno jego fikcyjne filmy, jak i filmy obserwacyjne koncentrują się na kwestiach społecznych i humanitarnych. W 2016 r. nakręcił i wyreżyserował sześcio odcinkowy serial dokumentalny o zniszczeniu środowiska w lasach deszczowych Amazonii. Jego pasja do fotografii ulicznej w 2007 roku przyniosła mu tytuł „Fotografa aparatu cyfrowego świata” W 2015 r. otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Rzymie za zdjęcia do filmu.

Director Biography - Peiman Zekavat
Peiman Zekavat is a London based filmmaker and photographer, with experience across a variety of film and TV genres. Both his fictional films and observational documentaries focus on social and humanitarian issues, and in 2016 he filmed and directed a six episode documentary series about the environmental destruction of the Amazon rainforest. His passion for street photography won him the Digital Camera World ‘Photographer of the Year’ Award in 2007, and in 2015 he received the Rome International Documentary Film Festival recognition for his cinematography for 'Out of Focus'.


zenek i wilkNAGRODA DZIENNIKARSKA ZA NAJLEPSZY REPORTAŻ:
Film: „Zenek i wilk”
Reżyseria: Aleksandra Rek, Polska

Zenon Wojtas od wielu lat monitoruje życie wilków w Beskidzie Niskim. Obserwuje ich zwyczaje, podgląda, liczy... Wszystko utrwala dzięki zdjęciom i filmom. Niektórzy żartują, że to polski „Tańczący z wilkami”. On sam twierdzi, że ma w sobie dużo z wilka: lubi samotność i dziką przyrodę. Są momenty, gdy zdecydowanie preferuje towarzystwo wilków niż ludzi.


poznajswoichNAJLEPSZY FILM PRZYRODNICZY Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Film: „Poznaj swoich sąsiadów”
Reżyseria: Michał Madziara, Polska

Krótki film (5:51) pokazujący piękno przyrody otaczającej nas. Wszystkie zdjęcia za wyjątkiem dudka (Słońsk) zostały zrobione maksymalnie 30 km od Nowogardu.


paradiseWYRÓŻNIENIE ZA FILM O WYSOKICH WALORACH EDUKACYJNYCH:
Film: „La Boquilla, mój raj” (La Boquilla, My Paradise”)
Reżyser: Daniel`a Holguin`a.

La Boquilla, My Paradise
Nagradzany dokument przedstawiający globalne przesłanie, koncentrujący się na wzruszających świadectwach mieszkańców pięknej Virgin Cienaga (Cienaga de la Virgen), położonej na obrzeżach Kartageny w Kolumbii, znanej również jako „La Boquilla”. Uprzywilejowana społeczność, która przetrwała z silną tradycją rybołówstwa i wyrobami artystycznymi. „Boquilleros” są stale zagrożeni utratą fascynującego ekosystemu z powodu szybkiego rozwoju nowoczesnego miasta. Jak na ironię, jedyną nadzieją na przetrwanie jest zamożność turystów, którzy odwiedzają ich miejsca, aby cieszyć się wycieczkami i ich kuchnią. Poza tym „Boquilleros” polegają na wsparciu różnych fundacji ekologicznych, które walczą o zachowanie ekosystemu społeczności poprzez edukację przyszłych pokoleń. Chociaż „Boquilleros” chwalą swoją społeczność za kawałek nieba w ich raju, ponieważ to wszystko, co wiedzą. Rzeczywistość widziana w oczach osób postronnych polega na tym, że terytorium rozpada się z powodu ubóstwa, śmieci i braku zasobów ekonomicznych od rządu, który składa puste obietnice.

An award winning documentary portraying a global message focusing in the moving testimonies of the inhabitants of the beautiful Virgin's Cienaga (Cienaga de la Virgen) located in the outskirts of Cartagena, Colombia, also known as "La Boquilla". An under privileged community that survives with a strong tradition of fishing and artisan craft. The "Boquilleros", are under a constant threat of losing their fascinating eco system due to the fast paced growth of the modern city. Ironically, their only hope of survival is by the affluence of tourists that visit their territory to enjoy tours through their mangroves, and their gastronomy. Aside from that, the "Boquilleros" rely on the assistance of the various ecological foundations that are fighting to preserve the community's eco system through the education of the up rising generations. Even though the "Boquilleros" praise their community as being a piece of heaven or paradise, as this is all they know, the reality as seen in the eyes of outsiders is that the territory is crumbling due to poverty, trash and lack of economical resources from a government that makes empty promises.


z nurtemWYRÓŻNIENIE ZA FILM O WYSOKICH WALORACH EDUKACYJNYCH:
Film: „Z nurtem życia”
Reżyseria: Krzysztof Sarapata oraz Tomasz Kotaś.

Film "Z nurtem życia" to swoistego rodzaju podróż w czasie ukazująca już nieistniejące magiczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.


Fundatorzy nagród:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,
Burmistrz Nowogardu Roberta Czaplę oraz Nowogardzki Dom Kultury.
Celowy Związek Gmin RXXI,
Nadleśnictwo Nowogard